neděle 28. prosince 2014

Uctívají jezuité egyptského Satana?

Jezuitský znak IHS se v poslední době stává terčem mnoha konspiračních teorií. Ačkoliv pochází z dob mnohem starších, než jsou jezuité, objevují se názory, že jde ve skutečnosti o něco zcela jiného, než úctu k Ježíši Kristu.
V proti-katolických a proti-jezuitských videích a článcích po celém světě se zas a znovu opakuje názor, že IHS ve skutečnosti symbolizuje egyptskou trojici Isis-Horus-Seth. 

Tato trojice pak údajně slouží jezuitům k tajnému uctívání Ďábla. Co je na tom pravdy?

Jen těžko můžeme dokázat či vyvrátit, zda nějaký jezuita bere písmena IHS jako skrytou výzvu k uctívání egyptských božstev. 

Velice snadno však můžeme dokázat, že teorie o "egyptské trojici" Isis-Horus-Seth je naprostý nesmysl.(Seth, jakožto vládce Horního Egypta, zasvěcuje jednoho z faraonů. Povšimni si rozdílu mezi jejich suknicemi...)


Nepřátelé jezuitů tvrdí, že uctíváním egyptské trojice dochází ke vzývání Satana, neboť bůh Seth (SUTECH) je vskutku jakýmsi egyptským reprezentantem ZLA a TEMNOTY.


Z hlediska egyptologie však neexistuje nejmenší důkaz, že by nějaká trojice Isis-Horus-Seth kdykoliv v historii existovala.
V egyptské mytologii je Seth odjakživa nepřítelem a protivníkem "božské rodiny", která sestává z matky Isis (Eset), otce Usira (Osirise) a syna Hora (Horuse). Právě tato BOŽÍ RODINA je skutečnou egyptskou trojicí, jíž nacházíme na nesčetných skulpturách a obrazech.
A i přesto, že nacházíme stovky artefaktů s touto pravověrnou egyptskou triádou, nenacházíme ani jeden jediný s - konspiratiky zmiňovanou - "satanskou trojicí". Není dokonce ani jasné, co by taková trojice měla znamenat, natož proč je složená právě z těchto navzájem nepřátelských postav.(Horus přivádí faraona ke svým rodičům, Osirisovi a Isis)


Kdykoliv příznivci proti-jezuitské teorie vytasí se svou vymyšlenou egyptskou triádou, dokládají ji obrázky, jež jsou složené z podobizen jednotlivých bohů. Nepřináší však ani jeden původní obraz, kde by tyto 3 postavy byly pospolu. (Egypt je bohatý na nálezy skutečné egyptské triády)


Někdy konspiratici dokonce zaměňují jiné existují osoby za někoho z údajné trojice, aby dokázali své. Stačí však krátký průzkum a člověk velice snadno zjistí, že se jedná o někoho zcela jiného.(Postava zcela vpravo není Seth, jak tvrdí někteří zastánci IHS teorie, nýbrž jeden z faraonů, což poznáme nejen podle obličeje, ale především podle suknice, která vystupuje před nohy, což je typický symbol zasvěcení do faraonských mysterií. Srovnej s ostatními obrázky bohů a faraonů v blogu)


Jediným důkazem pro anti-jezuitskou teorii egyptského IHS tedy zůstává bájná fantazie lidí, kteří poskládali jména 3 známých božstev a použili je bez ladu a skladu jako argument proti Tovaryšstvu Ježíšovu. (Další z verzí skutečné egyptské triády, kde je Horus nikoliv jako muž s ptačí hlavou, nýbrž jako malý chlapec Harpocrates s prsty na rtech - znamením mlčení a tajných mystérií)


Závěrem bych chtěl jen podotknout, že bychom si měli dávat pozor na podobné vymyšlené a zcela nepravdivé konspirační teorie. Uvedl jsem i na počátku, že samotný fakt o uctívání egyptských božstev nebo podobné teorie nelze většinou potvrdit ani vyvrátit. Co však potvrdit nebo vyvrátit lze jsou podklady pro různé teorie - jako například existence jakési - ve skutečnosti neexistující - "sethovské triády".


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

středa 17. prosince 2014

Kdo je "ztracený" prorok Húd?

Biblická tradice obsahuje velké množství prorockých postav, které společně uznávají židé, křesťané i muslimové.

Přesto se však najdou i další proroci, jejichž příběhy byly židům utajeny kvůli geografickým a historickým příčinám. O některých z nich přinesla zprávy teprve arabská civilizace.

Jedním z nich je i PROROK HÚD, praotec "HEBREJCŮ"...Slovo Húd v arabštině znamená Žid a většina badatelů se domnívá, že šlo o postavu, kterou známe pod jejím biblickým jménem - Heber.

Tento prorok žil během duchovní vlády kněze Melchisedecha, neboli Noeho syna Šéma a zažil pravděpodobně i pád Babylonské věže. Právě po jejím zničení se vydal na dalekou pouť z tehdejší Mezopotámie. Narozdíl od Abraháma, který z Mezopotámie odešel ve stejné době nebo o něco později, však jeho kroky nevedly do země, později známé jako Izrael.

Jeho cesty jej však zavedly do daleké civilizace, jež se nacházela na samotném konci arabského poloostrova. 
Tamní civilizace, nazývaná podle jejího hlavního města Iram (někdy i Aram/Eram), si říkala LID ÁDU a nebyla žádnou obyčejnou nomádskou kulturou.Ádovci byli skutečně rozvinutou a velkolepou civilizací, kterou můžeme srovnat s vlivem jejích 2 sousedů - Egyptem a Mezopotámií. Trvala přes 1000 let a skončila náhlým zničením.

Právě kvůli tomuto absolutnímu zániku se o Ádovcích mnoho nevědělo. 


Húd byl prorokem, který v tehdejší  společnosti kázal morální, sociální a náboženskou reformu. Podobně jako většina biblických i moderních proroků za to byl  samozřejmě jistými kruhy velice neoblíben.

Ádovská civilizace byla podobné všem civilizacím před svým koncem. Arogantní říše, využívající otroctví i útlaku chudých. Bohatí vladaři se nezajímali o potřeby svých občanů a falešní kněží kázali nepravé nauky.Běžní občané byli uvrženi do tvrdého náboženského dogmatismu, kde museli i to málo, co měli, obětovat vzdáleným bohům, RESPEKTIVE JEJICH SOCHÁM. A jak to vidíme i v dalších starověkých civilizacích, obětiny bohů sloužily jako pokrm a majetek kněžské vrstvy, jež usilovala o absolutní  - duchovní i finanční - porobení lidu. 
Tím začíná celý příběh, jenž by se správně měl nacházet i v Bibli, neboť ukazuje rychlý konec civilizací v jejich nezkrášlené podobě.Bůh poslal lidem z Ádu jako varování prorockého muže.  Podobně jako Lot kázal Sodomě, jako Jonáš kázal městu Ninive a jako Jeremjáš kázal hříšnému Jeruzalému, tak i Húd byl vyslán proto, aby varoval Iram před nastávající katastrofou.


Jak to však už bývá, obyvatelé Iramu měli strnulé šíje a odmítli zprávu z Nebes. Vysmáli se Húdovi/Heberovi a požádali ho o důkaz jeho slov.
Podoba přírodní katastrofy, jež Ádovce postihla, souvisí s jejich záhadným zmizením v arabské poušti.Húd na příkaz Boží obyvatele Iramu nejprve postihl několikaměsíčním suchem, jež hrozilo zničit Ádskou ekonomiku. Když se však ani poté nerozhodli činit pokání a usilovali prorokovi o život, vypustil Pán Nebes svůj hněv. 


Hú se skupinkou věrných věřících utekl z města dříve, než bylo zničeno. Zatvrzelí obyvatelé se masivní bouře nebáli, protože si byli jisti, že v tuto část roku může přijít jen vlna dešťů, přinášející vláhu a novou krev do ekonomiky Iramu. 

Jak moc se mýlili, když je stihl písečný mrak a zakryl během necelé hodiny veliké město Ádské říše, jež se z této katastrofy už nikdy nevzpamatovala. 


Prorok Húd se svou skupinkou - církví - Božím lidem - samozřejmě v bezpečí došel do "zaslíbené země" Prorocký příběh ale není jen vzpomínkou dávných dob - je akutním voláním pro obyvatele nynějšího světa. 

Našli jste už cestu, jak utéct z Iramu? Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)

neděle 14. prosince 2014

Co má společného křesťan a hinduista?

Křesťanství stojí na trojici postav, které jsou v běžné řeči známé jako TROJICE.

Jde o Boha Otce, který sídlí v Nebi a je naším duchovním Otcem, 
Ježíše Krista, který je zplozeným Synem výše zmíněného Boha
a Ducha Svatého, který je Poslem obou výše zmíněných Bohů a dává nám poznat Boží přítomnost.
Křesťané jsou občas přesvědčeni, že tato trojice je něčím zcela unikátním. Přesto však právě hinduismus má velice podobný koncept.

Indická TRIMURTI je trojicí bohů, kteří jsou zdánlivě oddělenými osobami. V indické filosofii však nejde o 3 nezávislé bytosti.
Jak mnozí hinduisté potvrzují, původní víra v Trimurti vycházelo z toho, že všichni 3 bohové jsou podobou 1 BOHA, který je věčný a stojí nad vším.

Jednotliví bohové indické trojice - Brahma, Višnu a Šiva - jsou podle některých 3 tváře toho samého.
3 tváře Boha, který je Bohem bohů (jak naznačují biblické žalmy) - Bohem věčnosti a Bohem vesmíru.


(3 postavy s atributy - stejně jako v případě Trimurti)

Je možné, že mezi světovými náboženstvími je více souladu než se na první pohled zdá? Budu rád za vaše názory v komentářích :)


Jakub Sobek
(Budu rád, pokud si mě přidáte na FB a Googlu)